abh concept

1. abh akademiets – målgruppe

abh akademiets målgruppe for hele det unikke sikkerhedsconcept består af to vigtige segmenter:

1.1. Målgruppe: Virksomheder – såvel store som små

Flere undersøgelser af danske virksomheders beredskab i tilfælde af krise og ulykke viser, at beredskabet er meget mangelfuldt, ofte først tages alvorligt, når krisen eller ulykken er indtruffet. Samtidig har virksomhederne i en årrække haft fokus på at tilbyde medarbejdere en lang række sundhedsfremmende tilbud fx motion, sund kost, massage o.l. uden samtidig at have fokus på sikkerhed ved livstruende situationer som fx hjertestop.

Et beredskab, stiller krav til såvel ledere og medarbejdere, om både kompetence og engagement til at håndtere udfordringerne. Det kræver en målrettet indsats både før, under og efter en krise, og indsatsen er ikke blot fysisk og konkret. Kulturen skal understøtte beredskabet.

Alt dette er vores beredskabsconcept rettet mod at imødekomme. Ved indgåelse af aftale om uddannelse af Akut BeredskabsHjælpere (ABH) i virksomheden sker det på baggrund af analyse af virksomhedens situation og det eksisterende beredskab, således at et forløb og anbefaling af antallet af ABH’er altid er tilpasset den enkelte virksomhed.

1.2. Målgruppe: Beredskabstynde områder i hele Danmark

Det Europæiske Råd for Genoplivning anbefaler, at der højest går fem minutter, før en ambulance med sundhedsfagligt personale ankommer til et hjertestop.

I en lang række områder i Danmark er responstiden /udrykningstiden på langt over 10 minutter ved hjertestop eller akut livstruende sygdom. Det betyder, at det er langt mere risikabelt at få hjertestop i beredskabstynde områder.

Det vil abh akademiet gerne ændre på ved at tilbyde kommuner og regioner at uddanne Akut Beredskabshjælpere (ABH), der kan rykke ud og sikre rette håndtering og hjælp før ambulancefolkene når frem.

I beredskabstynde områder anbefaler abh akademiet at ABH’er rekrutteres blandt områdets frivillige borgere, og kommunen/regionen sponserer uddannelse og udstyr. Vi oplever, at der er stor villighed og lyst til at hjælpe i lokalområderne efter ”Borger-hjælper-Borger modellen”. Samtidig kan et godt beredskab tiltrække beboere og styrke områders image.

Lokale ABH’er kan fungere således, at de første tre, der melder tilbage, at de er klar til at hjælpe, får tildelt en klar rolle. Den første, der ankommer til ulykken, skal straks gå i gang med hjertemassage. Den anden førstehjælper får via GPS-rutevejledning at vide, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Den skal derefter hentes og bringes til patienten. Den tredje hjælper, der melder sig, får besked på at assistere den første med hjertemassage og samtidig stå for kontakten til vagtcentralen. Lokale ABH’er kan også sendes ud til andre alarmopkald, hvor alarmcentralen vurderer, at de kan gøre en forskel.

I dag eksisterer der en tilsvarende ordning i udvalgte kommuner fx Langeland, hvor udrykningstiden er 12 minutter, mens en frivillig hjælper kan nå frem på 51⁄2 minut. abh akademiets beredskabskoncept og uddannelse af ABH’er rækker dog længere end hjælpeordningen på Langeland, da abh akademiet også sætter fokus på at screene og udvælge de rette ABH’er, og at give den enkelte ABH’er indsigt og forståelse for eget adfærds- og reaktionsmønster i krisesituationer, så der er sikkerhed for, at ABH’eren er klar til opgaven (læs mere om AKUS senere).

Forud for et ABH set-up i beredskabstynde områder gennemføres en analyse af udrykningstiden i lokalområdet, så gennemsnitstiden nedbrydes på mindre geografiske områder, hvor den er høj og lav. Fx er det vigtigere med mange ABH’er længst væk fra ambulancetjenestens hjemsted, end lige om hjørnet selvom den gennemsnitlige udrykningstid i hele området er høj. Med det udgangspunkt rådgives om antallet af ABH’er.

2. Adfærdstest i krise- og ulykkessituationer (AKUS)

Adfærdstest i krise- og ulykkessituationer er første led i uddannelsen af ABH’er.

2.1. Pre-screening

Forud for en AKUS test ligger for begge målgrupper en pre-screening af deltagere/frivillige, som via et elektronisk spørgeskema afdækker den enkeltes motivation for at indgå i ABH-programmet, og afdækker deres kendskab til programmet, deres eksisterende viden om førstehjælp og deres fysik. På den måde sikres, at uddannelsesmidler gives til deltagere/frivillige, som kender forpligtelserne i programmet, at motivationen er til stede og at de har den rette profil.

2.2. AKUS testen

Målet er at afdække medarbejderens/den frivilliges kompetencer, ressourcer, viden, psykiske robusthed, mod og handlekraft i tilfælde af ulykke og krise, så man sikrer at ABH’eren er i stand til at tage action, når det kræves.

Gennem AKUS testen lærer medarbejderen/den frivillige sig selv at kende i krisesituationer, herunder egne stærke og svage sider. Medarbejderen får kendskab til sit eget typiske reaktionsmønster i krisesituationer, så han også bliver fortrolig med, og har tillid til, at han kan handle.

Gennem AKUS forløb testes medarbejderen/den frivillige mundligt, skriftligt, fysisk og bliver evt. læge-
undersøgt.

2.3. Screening

Med AKUS resultaterne bliver virksomheden/beredskabsområdet i stand til at pege på den stærke ABH’er. Det er naturligvis vigtigt at understrege, at der ikke er nogen rigtig og forkert måde at handle på, men der kan være mere hensigtsmæssige reaktionsmåder i krisesituationer for en ABH’er.

3. abh akademiet – Akut Beredskabsinstruktørteam (ABIT)

Akut Beredskabsinstruktørteam (ABIT) er abh akademiets team af kompetente og dygtige instruktører, som uddanner Akut Beredskabshjælpere (ABH).

ABIT har en meget vigtig funktion i processen, da det er ABIT, der er ansvarlige for at give ABH’erne tilstrækkelig viden, færdigheder og kompetencer til deres livsvigtige hjælpefunktion. Hvis instruktørerne ikke er gode, bliver hjælperne ikke gode. Derfor har abh akademiet indgået samarbejde med et team af landets dygtigste instruktører, som er certificerede og registrerede hos

Dansk Førstehjælpsråd. Det betyder, at de kan udstede DRF kursusbeviser til dem, der består førstehjælpskurser. abh akademiets instruktører i brand- og sikkerhed har som minimum Brandteknisk diplomuddannelse.

4. Akut Beredskabshjælper (ABH)

abh akademiets Akut Beredskabsinstruktører (ABIT) sikrer at et lokalt frivilligt team på virksomheden eller det beredskabstynde område, uddannes til at håndtere deres rolle som Akut Beredskabshjælpere (ABH). Når en medarbejder/frivillig har gennemgået et AKUS forløb og bestået alle relevante kurser, kan denne blive udpeget som Akut Beredskabshjælper (ABH), som en vigtig nøglefunktion i virksomheden/beredskabsområdet.

4.1. Virksomhedens ABH

ABH’er i virksomheder bliver virksomhedens udrykningsmedarbejder ved kriser og ulykker. Teamet af ABH’er er ansvarlig for, at virksomhedens sundheds- og sikkerhedsberedskab er optimalt, og kan ligesom sikkerhedsudvalget være ledelsens interne sparringspartner i forhold til beredskabet. ABH’er går foran og sætter scenen i forhold til at opbygge en sundheds- og sikkerhedskultur i virksomheden.

abh akademiet anbefaler minimum 3 ABH ́er i hver virksomhed som kan supplere hinanden. Er virksomheden større og placeret på forskellige adresser anbefales flere, men det vil bero på den konkrete virksomhed.

abh akademiet anbefaler, at ABH’er planlægger fri- og feriedage, således der altid er en på job, som kan træde til, hvis ulykken sker. Det er dog vigtigt at sikkerhedskulturen understøttes generelt i virksomheden, så udpegning af ABH’er ikke fritager resten af organisationen fra at yde førstehjælp eller hjælpe ABH’eren, hvis en ulykke skulle ske.

For at beredskabet har en effekt og bringes til anvendelse, når det er nødvendigt, er det meget vigtigt, at ABH ́erne, deres rolle og kompetence er kendt af alle i virksomheden. abh akademiet foreslår, at de i nogle situationer bærer en særlig beklædning. For ABH’er er det vigtigt hele tiden at være opdateret med nyeste viden på området, og at vedligeholde sine færdigheder. Derfor skal virksomheden sikre, at der tages vare på ABH’ernes løbende videreuddannelse og at dette er beskrevet i analysen.

Analysen indeholder også en procesbeskrivelse for hvad der skal ske når en ABH’er forlader virksomheden, og når nye ABH’er skal screenes og uddannes. abh akademiet laver både kursusforløb tilpasset den enkelte virksomhed som kun er for virksomhedens medarbejdere, og åbne kursusforløb på tværs af virksomheder, som giver mulighed for, at virksomheder med få medarbejdere også kan uddanne ABH’er til en overkommelig pris.

ABH i beredskabstynde områder

I beredskabstynde områder vil ABH’er bestå af frivillige, som får sponseret deres uddannelse og som forpligter sig til at vedligeholde uddannelsen. Her vil ABH’er være ansvarlige for at udføre behandling hos tilskadekomne eller ved akut alvorlig sygdom, indtil mere avanceret hjælp ankommer i form af akutbiler, ambulancer og/eller paramedicinerbiler.

I det beredskabstynde område udpeges en ABH ansvarlig, som indgår individuelle kontrakter med ABH’erne. I kontrakten beskrives krav om fortrolighed og tavshedspligt, udfyldelse af indsatsjournal ved hver hændelse, samt forsikringsforhold under arbejdet. Kontrakten skal også tydeligt beskrive processen for håndtering af evt. klager.

ABH’ere styres fra en central vagtposition. ABH’eren vil arbejde i et geografisk afgrænset område og vil indgå i en gruppe af andre akuthjælpere, der dækker det pågældende område. ABH’er udkaldes fra en central vagtposition til opgaver i området via SMS. ABH’eren er ikke forpligtet i til at stå til rådighed for et alarmkald, og bestemmer derfor selv om der reageres på et udkald. Under alle omstændigheder skal ABH’er ikke køre på udkald under alkoholpåvirkning, påvirket af medicin eller fra et job, hvor arbejdsgiveren ikke ønsker at give fri.

ABH’eren stiller selv transport til rådighed. Under arbejdet som frivillig skal ABH’ere være dækket af ansvars- og arbejdsskadeforsikring hos den ABH ansvarlige. ABHére får udleveret et synligt identifikationsmiddel af den ABH ansvarlige, fx jakke eller anden påklædning.

5. abh akademiet – ydelser

5.1. Konsulentydelser og rådgivning

abh akademiet kan udarbejde en analyse af den nuværende beredskabssituation i virksomheden eller beredskabsområdet, som giver det rette beslutningsgrundlag for det videre forløb. På baggrund af analysen kan abh akademiets konsulenter rådgive i det rette beredskabs set-up.

For hver opgave aftales en pris på opgaven i forbindelse med rådgivning og konsulentydelser leveret af abh akademiets konsulenter.

5.2. AKUS

Et fuldt AKUS forløb incl. screening og anbefaling betales pr. deltager. Den forudgående pre-screenings test betales også pr. deltager. Disse to elementer er adskilt, så det er muligt at pre-screene en større gruppe uden at betale for det fulde AKUS forløb.

5.3. ABH – forløb

Behovene for uddannelse vil være meget forskellige, afhængig af den enkelte ABH’ers erfaring. Her betales pr. kursus pr. deltager.